Aki LoSa Development Page

Documents and Notes

Quy tắc lấy note:
- Một note chủ chia ra 7 note (note chủ ở giữa, lấy thêm 3 note trên 3 note dưới).

Nói chung cứ đếm 1, 2, 3, 4 (lấy), 5, 6, 7…

Ví dụ: Sample bắt đầu trải từ B1, thì lấy mẫu của các note D2, A2, E3, v.v…

Quy tắc lấy velocity:

- Một note chủ nếu không có sắc thái khác biệt thì lấy velocity ở giữa (64) 

Tương tự, nếu instrument nguồn có 2 sắc thái thì chia đôi lấy giá trị giữa (32, 96), nếu 3 sắc thái thì chia 3 lấy giá trị giữa, v.v…

Quy tắc đặt tên:

  • - RootNote.LayerN.VelocityN.wav. Số layer tính từ vel thấp lên cao.
  • Ví dụ: D2.Layer1.32.wav, E3.Layer2.96.wav
  • Với những note trick ví dụ như bass slide thì ghi rõ “slideN” ví dụ D1.Slide1.Layer1.32.wav